MENÜ

TMFTP HAKKINDA

TÜZÜK

TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(28.11.2021)

GENEL

MADDE 1

Derneğin adı Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’dir. Merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 2: Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaktır.

b) Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Bilim Dalının gelişmesine, akademik yapılanma içinde formal yerini bulmasına ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmaktır.

c) "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji" bilim dalının kapsamına giren alanlarda; Hastalara daha iyi hizmet verebilmek için alt yapı, eğitim-öğretim, akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.

 

Dernek bu amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışma gruplarını ve kurullarını oluşturur:

1. Perinatal-Neonatal Tıp ve Yüksek riskli Gebelikler

2. Fetal Tıp; Prenatal Tanı

3. Obstetrik ve Fetal Görüntüleme

4. Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik

5. Perinatoloji ve Kadın Doğum Özlük Hakları Çalışma Grubu”

6. Bölge Çalışma grupları

7. Yeterlik Kurulu

 

Dernek üyelerinin mesleki, akademik, sosyal, hukuksal sorunları ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve diğer ilgili Bilim Dalları [Pediatri (neonatoloji, genetik, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve diğer); Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve benzeri] içinde “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” alanında çalışanlar arasındaki ileşitim eksikliği ve koordinasyon sorunlarının nedenlerini belirleyip ortak çözüm yolları aramak, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre v.b. toplantılar ve yayınlar yaparak; “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” alanında çalışanların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek; “Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurma ve işletme ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğin (Fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında Maternal ve Perinatal Morbidite-Mortaliteyi en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet gösterir. Konu ile ilgili eğitim faaliyetleri derneğin amaçları içindedir. Hedef anne sağlığı gözetilerek sağlıklı bebeklerin doğurtulmasıdır.

Yeterlik Kurulu (YEK):

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin Yeterlik Kurulu (TMFTPD-YEK), ulusal yeterlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne uyumlu olarak iki yıl süre ile görevlendirilir ve iç yönergesi doğrultusunda çalışır. Dernek üyeleri Dernek Yönetim Kurulunda ve TMFTPD-YEK’da aynı dönemde görev alamazlar.

TMFTPD-YEK üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Yeterlik Kurulu ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin Başkanı yürütür.

 

TMFTPD-YEK’in Çalışma ilkeleri:

1- Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.

2- Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.

3- Harcamaları, ilgili derneğin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır."

 

TMFTPD- YEK’in Amaçları;

  1. TMFTP Derneğinin ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'de maternal-fetal tıp ve perinatoloji uzmanlık alanının eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim veren kurumlar arasında perinatoloji bilim dallarında standardizasyonun sağlanması gibi konularda projeler üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak.
  1. Yeterlik Sertifikasyonu ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan PERİNATOLOJİ yandal uzmanlarının kurul adına Sertifikasyonunu sağlamak.
  1. Sürekli tıp eğitimi, mesleksel beceriler geliştirilmesine yönelik eğitim programlarını Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun görevlendirmeleri ve denetlemesi ile yapar.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 3: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
İskender BAŞER
M. Sinan BEKSAÇ
Candan CENGİZ
Lügen CENGİZ
Namık DEMİR
Oktay KADAYIFÇI
Gülay KURTAY
Vildan OCAK
Akgün YILDIZ
Atıl YÜKSEL

*Alfabetik sıralama;soyadı esas alınmıştır.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 4: Derneğe, Dernekler Yasası'nın hükümleri çerçevesinde, Perinatoloji Yandal Uzmanları ve "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji” ile ilgili alanlarda çalışan tüm Üniversitelerin ve eğitim hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olarak kabul edilebilirler. Bunun dışında Perinatoloji dalında Yandal Uzmanlık eğitimi almakta olanlar aday üye olarak kabul edilirler. Yandal Uzmanlık eğitimini tamamlayarak Perinatoloji uzmanı olan aday üyeler dernek yönetim kuruluna gerekli belgeleri vermeleri durumunda yönetim kurulu kararı ile asil üyeliğe kabul edilebilirler.

Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji ile ilgili konulara merak duyan, bu konularda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmalardan faydalanmak isteyen diğer tıp çalışanları Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal ve Aday üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi, aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur. Derneğin amaçlarına aykırı çalışma ve eylemlerde bulunanlar, derneklere üye olma hakkını kaybedenler ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenler, Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu onayıyla, koşulları ve yolları Dernekler Yasasında belirtildiği üzere, üyelikten çıkarılır. Her üye istifa hakkına sahiptir. Hiç kimse kalmaya zorlanamaz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Perinatoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı, genetik uzmanı, radyoloji uzmanı, embriyoloji uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı veya perinatoloji ile ilişkisi olan diğer branş hekimleri Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Bu üyeler “Uluslararası İlişkiler Grubu” üyesi olarak dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak genel kurulda oy kullanamazlar.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 5: Derneğin organları a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu ve d) Onur Kurulu'dur.

 

GENEL KURUL

MADDE 6: Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

MADDE 7: Genel Kurul olağan olarak her iki yılda bir Kasım ayında toplanır. Yönetim Kurulu'nun ya da Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır.

MADDE 8: Genel Kurul toplantıları için Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan, aidatını ödemiş üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantının çoğunluk sağlanamaması nedeni ile yapılamadığı Yönetim Kurulu tarafından tutanak ile tespit edilir ve karar defterine işlenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 9: Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 10: Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu durumda da katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenleme kapsamında Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından gerekli alt yapı entegrasyon çalışmaları tamamlandığında iş bu tüzük maddesi kapsamında genel kurullar yönetim kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Aynı şekilde yönetim kurulu toplantılarının da elektronik ortamda yapılması mümkündür.

MADDE 11: Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 10'da belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı ile yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı'nın sorumluluğundadır. Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır ve üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 12: Genel Kurul gündeme hakimdir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

 

GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13: Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun aklanması

d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi

e) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde girişim yapılması

f) Derneğin feshedilmesi

g) İlgili mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

h) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Genel Kurul'da kararlar, bu tüzükte aksi belirtilen konular dışında, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 14: Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca gizli oyla 2 yıllığına seçilen dokuz üyeden oluşur. Derneğin bir çalışma dönemi 2 yıldır. Genel Kurul üyeleri, oylarını Yönetim Kurulu için aday olan veya gösterilenler arasından en çok on sekiz kişi adını oy pusulalarına yazarak kullanırlar.

Oylama sonucunda en fazla oy alan dokuz kişi asıl, onları izleyen dokuz kişi ise yedek üye seçilmiş olur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılmaları zorunludur.

MADDE 15: Yönetim Kurulu, derneğin yasalardan, tüzükten, hazırlanacak yönergelerden doğan her türlü çalışmayı yapmak görev ve yetkisine sahip en yetkili yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, Derneği temsil eder ya da bu konuda Başkan veya yardımcısına ya da kendi üyelerinden bir ya da birkaçına temsil yetkisi verir; kendi üyeleri arasından ilgili maddelerinde belirtildiği biçimde bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Yazman ve bir Sayman seçer. Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca başka organlar da kurabilir. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Madde 2'de örnekleri verildiği gibi değişik çalışma grupları oluşturabileceklerdir. Her çalışma grubunun 7 kişilik yürütme organı olacaktır. Çalışma grupları yönetim kurulu onayı ile görev yaparlar ve yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Bilimsel aktivitelerde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilirler. Çalışma dönemleri o yönetim kurulunun çalışma dönemi ile kısıtlıdır. Çalışma gruplarının yürütme organlarının oluşturulmasında yönetim kurulunca belirlenecek "Akademik Puanlama" göz önünde tutulur. "Yürütme organı" üyeleri üst üste birbirini takip eden çalışma dönemlerinde faaliyet gösterebilirler. Yürütme organı adayları 7 den fazla ise "Akademik Puanlama" göz önünde tutulur. Çalışma grupları akademik organlar olup oluşturulmalarında evrensel akademik doğrular esas alınır. Yönetim kurulu üyeleri tüm çalışma gruplarının "Yürütme organları'nın" doğal üyeleridir. Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek seçim dönemine ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak;

b) Genel Kurula sunulacak çalışma raporlarını hazırlamak ve yasalar, tüzük hükümleriyle Genel Kurul kararlarını yerine getirmek

c) Dernek adına madde 2'de belirtilen amaçlara yönelik her türlü faaliyette bulunmak

d)Yeterlik Kurulu üyelerini seçmek

 

MADDE 16: Yönetim Kurulu, dernekler yasasına uygun şekilde toplanır. Başkan, onun bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı, onun da bulunmadığı durumlarda Yazman, Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca beş üyenin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Görüşme gündemini Başkan, o olmadığı zaman yardımcısı hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme konur. Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa, yedek üyeler oy sırası ile asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak ard arda üç toplantıya katılmayan üyelerin Yönetim Kurulu üyelikleri düşer.

MADDE 17: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

 

BAŞKAN

MADDE 18: Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, 2 yıllık bir süre için, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında en az üçte iki çoğunlukla seçilir, ilk turda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa sonraki turlarda salt çoğunluk yeterlidir. Başkan, Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder. Gerektiğinde Dernek adına demeç verebilir. Tüzüğün ve Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği yetkileri kullanır. Başkan Yönetim kurulu'na başkanlık eder ve Derneğin, Denetleme ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve bürolarının da başkanı ve üstüdür. Başkanlığın boşalması durumunda bu görevi, Yöntemi Kurulu yeni başkan seçinceye kadar, Başkan Yardımcısı yürütür. Başkan bir çalışma dönemi için 2 yıllığına seçilir. Bir kişi üst üste iki defa başkan seçilemez. Aynı kişinin-tekrar başkan seçilebilmesi için araya en az bir çalışma dönemi girmesi gerekmektedir.

 

BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 19: Başkan Yardımcısı, Başkanın kendisini vekaletle görevlendirdiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Başkanlık yetki ve görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında Başkana karşı sorumludur. Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu'nun tam sayısının salt çoğunluğuyla bir çalışma dönemi için seçilir. Başkan yardımcılığına üst üste en fazla iki çalışma dönemi seçilinilebilinir, Tekrar seçilebilmesi için araya en az bir çalışma dönemi girmesi gerekmektedir.

 

YAZMAN

MADDE 20: Yazman, Dernek Merkezine bağlı çalışma birimlerinin üstüdür. Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmasını yürütür ve Yönetim Kurulu'nun kendine verdiği diğer işleri yapar.

Yazman Yöntemi Kurulunun tam sayısının salt çoğunluğuyla bir çalışma dönemi için 2 yıllığına seçilir. Bir kişi üst üste birbirini takip eden çalışma dönemlerinde yazman olabilir. Yazman tercihen dernek merkezinin bulunduğu mahalden seçilir.

 

SAYMAN

MADDE 21: Sayman Derneğin mali işlerinden sorumludur. Bu amaçla,

a) Derneğin üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli girişimleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde tutulmasını sağlar.

b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu sağlar.

c) Zorunlu durumlarda, gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek döner avanstan harcamalar yapabilir.

d) Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görevleri yapar.

e) İktisadi İşletme ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

Sayman, Yönetim Kurulunun tam sayısının salt çoğunluğuyla sadece bir çalışma dönemi için seçilir.

 

GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

MADDE 22: Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman yada Sayman hakkında yazılı güvensizlik önerileri üzerine, Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu görevli hakkında görüşme açılır ve güven oylaması yapılır. Bu oylamada Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse söz konusu görevli bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda bu görev için yeniden seçim yapılır.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 23: Denetleme Kurulu Genel Kurul'un, dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın çağrısı üzerine, altı ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü konularda da denetleme yapar. Denetleme Kurulu, Derneğin bütün çalışmalarının, tüzüğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını incelemek ve gerekli uyarıları yapmak yetki ve sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Bu raporda saptadığı eksik ya da aksaklıkların düzeltilmesini Yönetim Kurulu'ndan ister. Yılda en az iki kez denetleme yapar.

 

ONUR KURULU

MADDE 24: Onur Kurulu, Genel Kurulun, dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Onur Kurulu, Dernek üyelerinin, ödül ya da ceza gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür. Ödülü ya da cezayı gerektiren davranışları saptayan üyeler, yazılı olarak Yönetim Kurulu'na başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kurulu'na ileterek incelenmesini ister. Yönetim Kurulu kendisi de inceleme ve değerlendirme yapılmasını isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli incelemeleri yaparak sonucu bir raporla Yönetim Kurulu'na iletir. İnceleme ve değerlendirme sonucu "üyelikten çıkarılmayı" gerektiriyorsa konu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek kesin karara varılır. Hazırlanacak raporda üyelikten çıkarılmayı gerektirmeyecek bir kusurun saptanması durumunda, ilgili üyenin uyarılması da istenebilir. Onur kurulunun üyeleri "Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik" çalışma grubunun doğal üyeleridir. Onur Kurulu başvuru olmaksızın, kendisi de Tüzük çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapabilir.

 

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 25: Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri(EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 Alındı Belgesi kayıt defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

 b)Derneğin iktisadi işletmesi tarafından Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

2-İktisadi işletmenin çalışma esasları ayrı bir yönerge ile belirlenir.

 

c)Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

d)Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi : İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

GELİRLER VE MALLAR

MADDE 26: Derneğe üyelik giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Derneğin diğer gelirleri yayın, piyango, balo, eğlence, turistik gezi, temsil, konser, konferans, kongre vb. etkinliklerden sağlanan gelirler, bankalardaki mevduat faizlerinden sağlanan gelirler, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ve bağışlardan oluşur. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Dernek yönetim kurulu ancak Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir.

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ

MADDE 27: Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

 

MADDE 28: Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Fesih konusunun gündeme alındığı ilk toplantıda, Tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Bu suretle çoğunluk sağlanamazsa ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulunun iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshine karar veren Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir Kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe kararlar veren Genel Kurul, Derneğinin kalan varlığını derneğin merkezinin bulunduğu yerdeki bir Üniversiteye devreder.

 

MADDE 29: Dernek, Genel kurul kararı ile borçlanma gerektirecek faaliyetlere girebilir. Genel Kurul bu yetkiyi Yönetim Kurulu’na verebilirBu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

İÇ DENETİM

MADDE 30: Derneğin iç denetimi, Dernek Denetleme Kurul tarafından yapılır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 31: Derneğin bu tüzüğü Yönetim Kurulu'nca uygulanır.

MADDE 32: Derneğim bu tüzüğü genel kurulda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yönetim kurulunca uygulanır.

 

TARİH: 28.11.2021

 

YÖNETİM KURULU                                                                                              İMZA

 

Başkan                                  : Namık Demir  

Başkan Yardımcısı                 : Yalçın Kimya

Genel Sekreter/Yazman         : Ahmet Gül

Sayman                                 : Şevki Çelen

Üye                                       : Acar Koç

Üye                                       : Rece Has

Üye                                       : Tamer Mungan

Üye                                       : İnanç Mendilcioğlu

Üye                                       : Halil Aslan